top of page
Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

 1. ‘Sil’, onderdeel van VMDK BV, gevestigd te Rooseveltlaan 8, 9420 Erpe, België wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.

 2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.

 3. Partijen zijn verkoper en koper samen.

 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.


   

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens VMDK BV.

 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.


   

Artikel 3: Betaling

 1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de winkel voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van reserveringen en de vooruitbetaling.

 2. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Indien de koper in gebreke blijft, dan is VMDK BV gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 3. Indien de koper in gebreke blijft, dan zal VMDK BV tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van VMDK BV op de koper onmiddellijk opeisbaar.

 5. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door VMDK BV, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan VMDK BV te betalen.


   

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.

 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de koper bij overschreiding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

 4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen. 

Artikel 5: Herroepingsrecht

 1. De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen van het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen.

 2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt of slechts kort houdbaar zijn.

 3. De consument kan een herroepingsformulier van verkoper gebruiken. VMDK BV is gehouden dit terstond na de vraag van koper aan koper ter beschikking te stellen. Dit herroepingsformulier kan u aanvragen door een e-mail te sturen naar silke@simply-sil.com.

 4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 5. De verkoper zal binnen de 14 dagen nadat hij op de hoogte is van uw beslissing om de koop te herroepen, de ontvangen betalingen terugbetalen. Hij mag hiermee wachten tot de goederen terugbezorgd zijn of een bewijs van verzending is overgemaakt.

 6. Indien de koper beslist de goederen terug te sturen naar VMDK BV, dient dat te gebeuren op eigen kosten, vergezeld van het herroepingsformulier en naar volgend adres:
   

VMDK BV
Rooseveltlaan 8
9420 Erpe
BelgiëArtikel 6: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. VMDK BV stelt de koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht VMDK BV de koper hierover vooraf schriftelijk in.

 4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft VMDK BV daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

 5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan VMDK BV geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend. 

Artikel 7: Oplevering en risico-overgang

 1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van VMDK BV naar de koper.


   

Artikel 8: Onderzoek, reclamaties

 1. De koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

 2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door de koper schriftelijk bij VMDK worden ingediend. Dit kan door een mail te sturen naar silke@simply-sil.com of door contact op te nemen via het contactformulier op de website.

 3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft VMDK BV het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en de koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.

 4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan VMDK BV worden tegengeworpen.

 5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.

 6. Na het versturen van de goederen bij koper worden geen reclamaties meer geaccepteerd.


   

Artikel 9: monsters en modellen

 1. Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan hoeft te beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen. 

Artikel 10: Levering

 1. Levering geschiedt ‘af fabriek/ winkel/ magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor de koper zijn.

 2. VMDK BV stuurt de bestelde goederen op na ontvangst of bevestiging van de betaling door de koper. Zolang de koper niet betaalt wordt de levering niet uitgevoerd.

 3. De koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat VMDK BV deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

 4. Indien de koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is VMDK BV gerechtigd de zaak voor rekening en risico van de koper op te slaan.

 5. Indien de zaken worden bezorgd, is VMDK BV gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.

 6. Indien VMDK BV gegevens van de koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de koper deze gegevens aan VMDK BV ter beschikking heeft gesteld.

 7. Een door VMDK BV opgegeven levertermijn is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet de koper VMDK BV schriftelijk in gebreke stellen.

 8. VMDK BV is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomst. VMDK BV is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren. 

Artikel 11: Overmacht

 1. Kan VMDK BV niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor de door de koper geleden schade.

 2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee VMDK BV ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening mee kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaateregelen, transportmoeilijkheden en andere storingen in het bedrijf van VMDK BV.

 3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan VMDK BV afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens VMDK BV voldoen, tenzij zulks aan VMDK BV te verwijten is.

 4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan VMDK BV niet aan zijn verplichtingen jegens de koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang VMDK BV niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 5. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft de koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief naar het officiële adres van VMDK BV dat in Artikel 1.1 vermeld wordt. 

Artikel 12: Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lig, Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. De bij VMDK BV aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van VMDK BV totdat de koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan VMDK BV zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

 2. Indien de overeenkomst vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft VMDK BV het recht de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan VMDK BV worden tegengeworpen.

 3. VMDK BV is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bewaren.

 4. VMDK BV verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan de koper geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.

 5. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetalen of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft VMDK BV het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald.

 6. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens desbetreffende polis.

 2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van VMDK BV voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten. 

Artikel 15: Klachtplicht

 1. De koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan VMDK BV. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.

 2. Is een klacht gegrond, dan is VMDK BV gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.

 3. Klachten worden gemeld via silke@simply-sil.com met vermelding van het ordernummer. 

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

 2. De Belgische rechter in het arrondissement waar VMDK BV gevestigd/ praktijk houdt/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

 4. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. 

bottom of page